FUNDACJA ''Team 400''

Fundacja pod nazwą Team 400  z siedzibą we Wrocławiu

została ustanowiona przez Józefa Lisowskiego - trenera Kadry Narodowej Lekkiej Atletyki i  Piotra Bursiewicza - rehabilitanta sportowego.

 

Organem nadzoru nad działalnością Fundacji jest:

a) ze względu na cele Fundacji -  minister, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami kultury fizycznej i sportu w Polsce

b) Prezydent Miasta Wrocławia

Przedmiot i zasady działania Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji:

 

Celami Fundacji są:

 

 1. Ochrona praw i interesów obecnych i byłych zawodników dyscyplin lekkoatletycznych, w tym konkurencji 400 metrów i konkurencji 4x400 metrów.

 2. Organizacja i współorganizacja zawodów i imprez sportowych, w tym mitingów lekkoatletycznych z akcentem na konkurencję 400 metrów i konkurencję 4x400 metrów.

 3. Promowanie młodych zawodników sportowych

 4. Wspomaganie i popularyzacja konkurencji lekkoatletycznej 400 metrów i konkurencji 4x400 metrów

 5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowanie imprez sportowych i integracyjnych

 6. Praca na rzecz profesjonalizacji sportu

 7. Pozyskiwanie środków finansowych i ich przeznaczanie na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

 8. Integracja europejska na bazie kultury fizycznej

 9. Aktywizacja osób niepełnosprawnych

 10. Promocja i wsparcie aktywizacji terenów zielonych w aglomeracjach miejskich i wiejskich

 11. Aktywizacja środowisk akademickich w zakresie kultury fizycznej

 12. Organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk o sztuce i kulturze

 13. Aktywizacja fizyczna seniorów

 14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

 15. Opracowywanie i promowanie równoległej ścieżki rozwoju dla zawodników w okresie aktywności sportowej i po jej zakończeniu.

 16. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych oraz badań w zakresie zdrowego odżywiania jako formy wsparcia aktywności fizycznej.

 17. Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 18. Promowanie i prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych i paramedycznych.

 19. Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie rozpowszechniania edukacji o kulturze fizycznej i rehabilitacji

 20. Wspieranie i tworzenie programów rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia zawodników.

 21. Opracowywanie i realizacja programów certyfikacji obiektów, sprzętu i usług w zakresie zróżnicowanych form aktywności fizycznej i sportowej oraz działań prozdrowowtnych.

 22. Na bazie kultury fizycznej i sportu integracja: międzypokoleniowa, międzyśrodowiskowa, międzynarodowa, interdyscyplinarna, kultury, sztuki i sportu wyczynowego.

 23. Organizacja: konferencji, warsztatów, szkoleń o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym o tematyce sportowej, medycznej i rehabilitacyjnej.

 24. Inicjowanie, promowanie i  prowadzenie wspólnych działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wyczynowego, zdrowia i rehabilitacji z uczelniami wyższymi i podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządowymi i rządowymi. 

 25. Tworzenie platform multimedialnych i edukacyjnych poświęconych sportowi amatorskiemu, wyczynowemu, kulturze fizycznej i rehabilitacji.

 26. Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z celami statutowymi..

 27. Prowadzenie działalności marketingowej i PR -owej w zakresie działalności statutowej.

 28. Produkcja lub współuczestnictwo w procesie produkcji w obszarze sprzętu i akcesoriów sportowych, parasportowych i terapeutycznych.

 29. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym,

 30. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją i zarządzaniem obiektami powstałymi w wyniku działań fundacji.

 31. Integracja środowiskowa sportowców i osób aktywnych fizycznie w kraju i za granicą.

 32. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę ośrodków i centrów realizujących autorski program opóźniania procesów starzenia na bazie aktywności fizycznej, zdrowego i proekologicznego stylu życia.

 33. Działania ekologiczne i proekologiczne

 

Cele Fundacji realizowane są przez:

 

 

  1. Organizowanie i finansowanie: konferencji, seminariów i zjazdów naukowych.

  2. Wspieranie działalności wydawniczych mających na celu popularyzację zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a także z zakresu sztuki i kultury, programów szkoleniowych dla specjalistów różnych dziedzin sportu, medycyny, a także poszczególnych zawodów zagrożonych przeciążeniami układu ruchu, prac naukowo – badawczych z zakresu sportu, ochrony zdrowia, sztuki i kultury,

  3. Współuczestnictwo w finansowym wsparciu czołowych zawodników w biegu na 400m w grupach "Nadzieje","Elit","Weterani"/ poprzez system stypendialny oraz w innej formie.

  4. Organizowanie imprez  sportowych, sportowo-rekreacyjnych, plenerów artystycznych, imprez plenerowych, itp.

  5. Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia a także aktywnego trybu życia;

  6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji;

  7. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji naukowo-medycznej, kulturowej, oświatowej,

  8. Prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczo-reklamowej w przedmiocie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i sztuki.

  9. Organizowanie i budowa obiektów sportowych, rehabilitacyjnych, a także ośrodków rozwoju sztuki, kultury, edukacji i nauki.

10. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi;

11. Współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi;

12. Opracowywanie raportów i analiz związanych z tematyką sportu i kultury fizycznej;

13. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w celu pozyskania środków i negocjacji korzystnych warunków ubezpieczenia.

14. Organizacja, współorganizacja i wspieranie uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych.

15. Organizacja i wsparcie inicjatyw związanych z organizacją sportowych zgrupowań integracyjnych w kraju i zagranicą.

16. Usługi managerskie w sporcie.

17. Realizacja, promocja i wsparcie programu „kariera dwutorowa" realizowanego poprzez rozpoznanie rynku pracy, wsparcie w uzyskaniu uprawnień zawodowych oraz organizacji stanowiska pracy.

18. Organizacja i promocja programu piramida zdrowia, łączącego prozdrowotną aktywność fizyczną z racjonalną dietą na bazie warzyw i owoców.

19. Na bazie sportu i kultury fizycznej realizacja programu w obszarach: walki z uzależnianiami, promocji zdrowia, aktywizacji społeczności lokalnej przy współpracy z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami użytku publicznego, uczelniami wydziałami edukacji, jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą.

20. Promocja i wsparcie sportowców realizujących jednocześnie działania w zakresie szkolenia sportowego, edukacji i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

21. Na bazie aukcji eventów, imprez sportowych turnusów sportowo-kulturalno-rehabilitacyjnych pozyskiwanie środków programu COOS - centralnych ośrodków opóźniania starości.

22. Organizowanie wydarzeń sportowych, festiwali i innych wydarzeń publicznych;

23. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji o sporcie i medycynie, kulturze i sztuce.

24. Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat sportu, kultury fizycznej, ochrony zdrowia

25. Wspieranie działalności wydawniczych mających na celu popularyzację wiedzy o sporcie i kulturze fizycznej, zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a także z obszaru sztuki i kultury

26. Wspieranie działalności polskich placówek sportowych i naukowych na terenie kraju i za granicą

 

 

21 września 2018
Bez operacji - powrót do pełnej sprawności Mówi Łukasz - instruktor windsurfingu, aktywny sportowiec. "Pod koniec czerwca 2018 roku podczas turnieju koszykówki doznałem kontuzji kolana. Opis rezonansu wykazał zerwanie więzadła
20 września 2018
Trening mięśni wdechowych Uprawiasz sport i szukasz legalnej przewagi nad konkurentami? Trening mięśni wdechowych na urządzeniu POWERBreathe® może być odpowiedzią na Twoje potrzeby. PowerBreathe wykorzystuje technikę znaną jako 'resistance training',
14 września 2018
Wśród naszych pacjentów oraz sportowców Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki po zastosowaniu urządzenia BTL - SIS nastąpiła znaczna poprawa i zmniejszone odczuwanie bólu.  Nowoczesny sprzęt stosuje się w zespołach

tel. +48 600 031 394

Gabinety

ul. Teatralna 10-12

 50-055 Wrocław

ul. Krzycka 90J

52-020 Wrocław

Chiropraktyka

Terapia kobiet w ciąży

Masaż sportowy

Masaż leczniczy

Diagnostyka układu ruchu

Medyczny Trening Sportowy RehaMed®

Terapia skolioz

Rehabilitacja sportowa

i medyczna

Zajęcia grupowe

'Chory Kręgosłup'

Oferta