FUNDACJA ''Team 400''

Fundacja pod nazwą Team 400  z siedzibą we Wrocławiu

została ustanowiona przez Józefa Lisowskiego - trenera Kadry Narodowej Lekkiej Atletyki i  Piotra Bursiewicza - rehabilitanta sportowego.

 

Organem nadzoru nad działalnością Fundacji jest:

a) ze względu na cele Fundacji -  minister, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami kultury fizycznej i sportu w Polsce

b) Prezydent Miasta Wrocławia

Przedmiot i zasady działania Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji:

 

Celami Fundacji są:

 

 1. Ochrona praw i interesów obecnych i byłych zawodników dyscyplin lekkoatletycznych, w tym konkurencji 400 metrów i konkurencji 4x400 metrów.

 2. Organizacja i współorganizacja zawodów i imprez sportowych, w tym mitingów lekkoatletycznych z akcentem na konkurencję 400 metrów i konkurencję 4x400 metrów.

 3. Promowanie młodych zawodników sportowych

 4. Wspomaganie i popularyzacja konkurencji lekkoatletycznej 400 metrów i konkurencji 4x400 metrów

 5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowanie imprez sportowych i integracyjnych

 6. Praca na rzecz profesjonalizacji sportu

 7. Pozyskiwanie środków finansowych i ich przeznaczanie na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

 8. Integracja europejska na bazie kultury fizycznej

 9. Aktywizacja osób niepełnosprawnych

 10. Promocja i wsparcie aktywizacji terenów zielonych w aglomeracjach miejskich i wiejskich

 11. Aktywizacja środowisk akademickich w zakresie kultury fizycznej

 12. Organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk o sztuce i kulturze

 13. Aktywizacja fizyczna seniorów

 14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

 15. Opracowywanie i promowanie równoległej ścieżki rozwoju dla zawodników w okresie aktywności sportowej i po jej zakończeniu.

 16. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych oraz badań w zakresie zdrowego odżywiania jako formy wsparcia aktywności fizycznej.

 17. Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 18. Promowanie i prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych i paramedycznych.

 19. Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie rozpowszechniania edukacji o kulturze fizycznej i rehabilitacji

 20. Wspieranie i tworzenie programów rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia zawodników.

 21. Opracowywanie i realizacja programów certyfikacji obiektów, sprzętu i usług w zakresie zróżnicowanych form aktywności fizycznej i sportowej oraz działań prozdrowowtnych.

 22. Na bazie kultury fizycznej i sportu integracja: międzypokoleniowa, międzyśrodowiskowa, międzynarodowa, interdyscyplinarna, kultury, sztuki i sportu wyczynowego.

 23. Organizacja: konferencji, warsztatów, szkoleń o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym o tematyce sportowej, medycznej i rehabilitacyjnej.

 24. Inicjowanie, promowanie i  prowadzenie wspólnych działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wyczynowego, zdrowia i rehabilitacji z uczelniami wyższymi i podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządowymi i rządowymi. 

 25. Tworzenie platform multimedialnych i edukacyjnych poświęconych sportowi amatorskiemu, wyczynowemu, kulturze fizycznej i rehabilitacji.

 26. Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z celami statutowymi..

 27. Prowadzenie działalności marketingowej i PR -owej w zakresie działalności statutowej.

 28. Produkcja lub współuczestnictwo w procesie produkcji w obszarze sprzętu i akcesoriów sportowych, parasportowych i terapeutycznych.

 29. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym,

 30. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją i zarządzaniem obiektami powstałymi w wyniku działań fundacji.

 31. Integracja środowiskowa sportowców i osób aktywnych fizycznie w kraju i za granicą.

 32. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę ośrodków i centrów realizujących autorski program opóźniania procesów starzenia na bazie aktywności fizycznej, zdrowego i proekologicznego stylu życia.

 33. Działania ekologiczne i proekologiczne

 

Cele Fundacji realizowane są przez:

 

 

  1. Organizowanie i finansowanie: konferencji, seminariów i zjazdów naukowych.

  2. Wspieranie działalności wydawniczych mających na celu popularyzację zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a także z zakresu sztuki i kultury, programów szkoleniowych dla specjalistów różnych dziedzin sportu, medycyny, a także poszczególnych zawodów zagrożonych przeciążeniami układu ruchu, prac naukowo – badawczych z zakresu sportu, ochrony zdrowia, sztuki i kultury,

  3. Współuczestnictwo w finansowym wsparciu czołowych zawodników w biegu na 400m w grupach "Nadzieje","Elit","Weterani"/ poprzez system stypendialny oraz w innej formie.

  4. Organizowanie imprez  sportowych, sportowo-rekreacyjnych, plenerów artystycznych, imprez plenerowych, itp.

  5. Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia a także aktywnego trybu życia;

  6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji;

  7. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji naukowo-medycznej, kulturowej, oświatowej,

  8. Prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczo-reklamowej w przedmiocie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i sztuki.

  9. Organizowanie i budowa obiektów sportowych, rehabilitacyjnych, a także ośrodków rozwoju sztuki, kultury, edukacji i nauki.

10. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi;

11. Współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi;

12. Opracowywanie raportów i analiz związanych z tematyką sportu i kultury fizycznej;

13. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w celu pozyskania środków i negocjacji korzystnych warunków ubezpieczenia.

14. Organizacja, współorganizacja i wspieranie uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych.

15. Organizacja i wsparcie inicjatyw związanych z organizacją sportowych zgrupowań integracyjnych w kraju i zagranicą.

16. Usługi managerskie w sporcie.

17. Realizacja, promocja i wsparcie programu „kariera dwutorowa" realizowanego poprzez rozpoznanie rynku pracy, wsparcie w uzyskaniu uprawnień zawodowych oraz organizacji stanowiska pracy.

18. Organizacja i promocja programu piramida zdrowia, łączącego prozdrowotną aktywność fizyczną z racjonalną dietą na bazie warzyw i owoców.

19. Na bazie sportu i kultury fizycznej realizacja programu w obszarach: walki z uzależnianiami, promocji zdrowia, aktywizacji społeczności lokalnej przy współpracy z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami użytku publicznego, uczelniami wydziałami edukacji, jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą.

20. Promocja i wsparcie sportowców realizujących jednocześnie działania w zakresie szkolenia sportowego, edukacji i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

21. Na bazie aukcji eventów, imprez sportowych turnusów sportowo-kulturalno-rehabilitacyjnych pozyskiwanie środków programu COOS - centralnych ośrodków opóźniania starości.

22. Organizowanie wydarzeń sportowych, festiwali i innych wydarzeń publicznych;

23. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji o sporcie i medycynie, kulturze i sztuce.

24. Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat sportu, kultury fizycznej, ochrony zdrowia

25. Wspieranie działalności wydawniczych mających na celu popularyzację wiedzy o sporcie i kulturze fizycznej, zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a także z obszaru sztuki i kultury

26. Wspieranie działalności polskich placówek sportowych i naukowych na terenie kraju i za granicą

 

 

tel. +48 600 031 394

Locations

ul. Teatralna 10-12

 50-055 Wrocław

ul. Krzycka 90J

52-020 Wrocław

Chiropractic

Manual therapy for pregnant women

Wellness

Sports massage

Locomotor system diagnosis

Medical Training RehaMed®

Sports and medical rehabilitation

Services